Nadja Zgonik

Študije iz slovenskega modernizma po letu 1945


Povzetek

Knjiga Nadje Zgonik prinaša kritične monografske študije in reinterpretacije značilnih slikarskih predstavnikov in predstavnic slovenskega modernizma od leta 1945 do preloma v postmodernizem, ki zapolnjujejo teoretično praznino na tem področju. Študije zajemajo širok razpon modernističnih pozicij, od prozahodnega sledenja trendovski lirični abstrakciji, eksistencialistični figuraliki, informelu in popartu do regionalnih teženj, pri čemer je posebna pozornost posvečena prepletanju umetnostnih zvrsti.

Kazalo

Predgovor

7

Obrazi smrti v Mušičevem slikarstvu

9

Stupičeve risarske figure brez telesa

27

Slikarstvo skrajnosti Marija Preglja

35

Mesto ali podeželje? O prostorski dimenziji in politikah slikarstva Iveta Šubica

79

Vladimir Makuc v preseku časov, prostorov in tradicij

93

Opredelitve Tisnikarjevega slikarstva

109

Transformativna sla: Janez Bernik v obdobju 1951-1966

123

Slikarstvo Živka Marušiča med tesnobo in zanosom

155

Ilustratorski svet Marije Lucije Stupice kot svet zapletene mladostne notranje rasti

185

Imensko kazalo

195

Seznam objav

199

Kolofon

ŠTUDIJE IZ SLOVENSKEGA MODERNIZMA PO LETU 1945 (Devet monografskih slikarskih interpretacij)
Lektoriranje: Jernej Županič
Oblikovanje in prelom: Lucijan Bratuš
Slikovno gradivo: arhiv avtorice

Izdajatelj in založnik: Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani
Za izdajatelja: Bojan Gorenec
Naklada: 300 izvodov

Tisk: Partnergraf, d.o.o.
Ljubljana 2010

Izid knjige sta sofinancirali Javna agencija za knjigo RS in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (raziskovalni program št. P6-0376) iz državnega proračuna.