Publikacije

Darja Koter

Slovenska glasba 1848-1918


Povzetek

Znanstveni monografiji Darje Koter (Slovenska glasba 1848-1918 in Slovenska glasba 1918-1991) prinašata celovito predstavitev slovenske glasbe, prikazujeta njeno umeščenost v kulturno in politično zgodovino Slovencev ter vpetost v evropski prostor. Študija vključuje analize posameznih avtorskih opusov, skladateljskih šol in stilnih gibanj, ob tem pa izpostavlja institucionalne, pedagoške in društvene dejavnike, ki so sooblikovali njihov razvoj. Interdisciplinarni pristop k tematiki omogoča vpogled v umetnostne in kulturnozgodovinske dosežke slovenskega 19. in 20. stoletja.

Kazalo 1848-1918

Uvod

11

OD MARČNE REVOLUCIJE DO 1. SVETOVNE VOJNE

Glasba in pomlad narodov

19

Ljubljanska Filharmonična družba in Stanovsko gledališče do začetka šestdesetih let

59

Glasbeni in glasbeno-gledališki utrip manjših mest do čitalništva

64

Čitalnice, glasbena društva in glasbeno gledališČe – ODmEVi nARODnOsTnEGA VREnJA

74

Zlata doba čitalništv

75

Ljubljansko Dramatično društvo in Deželno gledališče

121

Gledališka dejavnost v Mariboru, Celju in na Ptuju

141

Filharmonična družba v Nedvědovi dobi

143

Glasbena matica v Ljubljani

151

cecilijansko gibanje

165

ORGlARsTVO nA slOVEnsKEm

188

Fin de siècle in konec monarhije

191

Glasbena gledališča v Ljubljani, Trstu, Mariboru in Celju (1892–1918)

198

Slovenska opera in opereta

221

Vrhunci ljubljanske Glasbene matice in Filharmonične družbe (1891–1919)

253

Podružnice ljubljanske Glasbene matice in glasbeno šolstvo

268

Razvoj zborovstva in delovanje Zveze slovenskih pevskih društev

276

Vokalna in instrumentalna ustvarjalnost pod okriljem Novih akordov

282

Skladateljski krog Novih akordov

287

Opombe

341

Izbor literature

369

Seznam slikovnih priloge

372

Imensko kazalo

374


Kazalo 1918-1991

Uvod

11

GLASBA MED OBEMA VOJNAMA

EVROpsKA KUlTURA in slOVEnci

17

Razmišljanja o slovenskih glasbenih tokovih

28

Glasbeno izobraževanje

39

Vzpon orkestralne glasbe

51

Opera v Ljubljani in Mariboru

63

Zbori in pevska združenja

76

Ustvarjalni dosežki slovenskih skladateljev

88

GLASBA OD REVOLUCIJE 1941 DO OSAMOSVOJITVE DRŽAVE 1991

GlAsbA mED VOJnO

221

GlAsbA mED sRpOm in KlADiVOm – OD sOcREAlizmA DO mODERnizmA

267

Ustvarjalni dosežki – od tradicionalizma k modernizmu

267

»OD TRnJA DO zVEzD« – pOT K OsAmOsVOJiTVi slOVEniJE

329

»OD TRnJA DO zVEzD« – pOT K OsAmOsVOJiTVi slOVEniJE

329

Zvočni prostori slovenske glasbene ustvarjalnosti

364

Opombe

466

Izbor literature

501

Seznam slikovnih prilog

505

Imensko kazalo

507

Kolofon

Knjižna zbirka koDa

Urednik zbirke: Aleš Šteger

Darja Koter
SLOVENSKA GLASBA
1848 - 1918

Jezikovni pregled: Dušanka Pešec

Korektura: Jan Ciglenečki

Naslovnica: Jana Kuharič

Oblikovanje notranjosti: Mitja Miklavčič

Priprava za tisk: Jana Kuharič

Izdajatelj: Študentska založba,
Borštnikov trg 2, 1000 Ljubljana,
www.studentskazalozba.si

Za založbo: Tomaž Gerdina


Ustanovitelj Študentske založbe je
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani

Izhajanje knjižne zbirke KODA finančno podpira
Javna agencija za knjigo RS.

Projekt št. P6­0376 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Naklada: 500 izvodov