Publikacije

Hibridni prostori umetnosti

Uredili: Barbara Orel, Maja Šorli, Gašper Troha


Povzetek

Skupna monografija članov raziskovalne skupine evidentira ključne premike in inovacije, ki so v slovenskih uprizoritvenih, scenskih in performativnih umetnostih v zadnjih dveh desetletjih (po 1990) izšli iz postopkov hibridizacije. Hibridni prostori na križišču različnih področij umetnosti, medijev in znanstvenih disciplin so obravnavani kot odprt teritorij možnosti, na katerem heterogene umetniške prakse stopajo v nepredvidljive povezave z obstoječimi estetskimi kodi, družbenimi in kulturnopolitičnimi okoliščinami ter ekonomskimi interesi.

Kazalo

Barbara Orel, Maja Šorli in Gašper Troha: Hibridnost sodobnega gledališča in scenskih umetnosti

9

Katarina Podbevšek: Jezikovni hibridi v sodobnih slovenskih uprizoritvenih praksah

15

Tomaž Toporišič: Gledališče kot nedokončana arhitektura — hibridni prostori performativnih praks

37

Gašper Troha: Politično gledališče na meji med umetniškim in družbenim poljem

53

Barbara Orel: Vprašanje izvirnosti: travmatična točka gledališča in performansa na prelomu tisočletja

75

Maja Šorli: Hibridne sočasnosti Maje Delak in Luka Prinčiča

97

Blaž Lukan: Politični bodiartistični performansi Iveta Tabarjam

119

Aldo Milohnić: Predavanje-performans med umetnostjo in znanostjo

139

Nadja Zgonik: Institucionalizacija kot umetniška praksa

155

Mojca Puncer: Umetnost v socialnem prostoru: paralelne strategije, participativne prakse, stremljenja v skupnost

179

Karmen Šterk, Eva Vrtačič: 9/11 kot dogodek umetnosti

201

O avtorjih

217

Povzetki/Abstracts

221

Imensko kazalo

239

Kolofon

HIBRIDNI PROSTORI UMETNOSTI

Uredili: Barbara Orel, Maja Šorli in Gašper Troha

Zbirka TRANSformacije, knjiga št. 33
Urednika zbirke: Janez Janša, Amelia Kraigher

Izdala: Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo in Center za teatrologijo in filmologijo
Zanju: Miran Zupanič

Založila: MASKA, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost
Metelkova 6, SI - 1000 Ljubljana, e-mail: info@maska.si, www.maska.si
Zanjo: Janez Janša

Recenzenta: red. prof. dr. Lev Kreft, Univerza v Ljubljani, in red. prof. dr. Janez Vrečko, Univerza v Ljubljani
Lektorica: Mateja Dermelj
Prevodi povzetkov: Jana Rennée Wilcoxen
Urednica fotografskega gradiva: Simona Ješelnik

Oblikovanje in priprava za tisk: Barbara Bogataj Kokalj
Tisk: Medium d.o.o.
Naklada: 350 izvodov
Ljubljana 2012

Fotografija na naslovnici: Alenka Pirman: Arcticae horulae, 1995. Velika čitalnica Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, v okviru razstave Urbanaria – drugi del (SCCA – Ljubljana). Foto: Miha Škerlep.

Fotografija na zadnji strani: Ema Kugler: Mankurt 1, 1991. Stara elektrarna, Ljubljana. Foto: Jane Štravs.


Znanstvena monografija je rezultat raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376), ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.