Publikacije

Govor med znanostjo in umetnostjo

Uredili: Katarina Podbevšek, Nina Žavbi Milojević


Povzetek

Govor med znanostjo in umetnostjo je v slovenskem prostoru prva monografija, v kateri je govorjeni jezik predstavljen kot predmet umetniškega in hkrati znanstvenega raziskovanja. Interdisciplinarne študije govora in refleksije umetnikov o lastnem govornem ustvarjanju nudijo celovit vpogled v specifiko umetniškega govora, ob tem pa rahljajo mejo med teorijo in prakso. Osrednja tema je govor v sodobnem gledališču (dramskem, opernem, lutkovnem, improvizacijskem, sodobnoplesnem) in drugih medijih (radiu, televiziji, filmu), nekaj prispevkov pa obravnava posebne govorne prakse (npr. pripovedovanje zgodb) ter govorno izobraževanje.

Kazalo

Uvod
Katarina Podbevšek: Govor – skupni raziskovalni predmet znanosti in umetnosti

9

1.
Gordana Varošanec-Škarić: Recepcija glasu v zrcaljenju književnosti (modernizem in postmodernizem) ter igralskega filmskega govora
13

Irena Tomažin: Govorice glasu
37

Gregor Moder: De.Kons – dekonstrukcija jezika
47

Eva Hribernik: Opera – celota umetnosti glasbe in besede

57

2.
Alenka Valh Lopert, Mihaela Koletnik: Pogovorni jezik in narečje v filmu in na odrskih deskah

65

Marko Naberšnik: Narečje kot filmski govor

77

Jagoda Granić: »Univerzalna slovnica« odrskega govora

83

Srečko Fišer: Kratko navodilo za uporabo neke verzne replike Hamlet, III/4 (Gertruda) – petero slovenskih prevodov

93

Martin Vrtačnik: Gledališka kritika in gledališki lekto

99

3.
Ida Mlakar: Različni načini posredovanja »žive besede« na mladinskih oddelkih splošnih knjižnic

111

Katarina Kejžar: Učenje govorne kulture v osnovni šoli

121

Jelka Stankovič, Hotimir Tivadar: Preučevanje govorne in artikulacijske priprave govorca na javni govorni nastop

131

4.
Manica Maver: Umetniški govor in Radijski oder iz Trsta

139

Aleš Jan: Radio in beseda

149

5.
Smiljana Komar: Prepričevalna vloga intonacije v TV-oglasih

159

Maja Sever: Kako Bob The Builder postane Mojster Miha

169

Martina Maurič Lazar: Odrski govor v lutkovnem gledališču

179

Ana Duša: Jezik pripovedovalca ali s katero besedo meso tkati

189

6.
Jaka Lah: V govor pobeglo telo

199

Matjaž Farič: Govori mi svoje telo

209

7.
Nina Žavbi Milojević: Uporaba računalniškega programa Praat pri analizi odrskega govora

217

Karolina Vrban Zrinski: Modalitete prozodičnega poudarjanja v odrskem govoru

225

Jure Gantar: Vse ob pravem času

237

8.
Kristijan Muck: O stvarnosti in dejavnosti poezije

247

Povzetki

260

Summaries

271

O avtoricah in avtorjih

282

Kolofon

GOVOR MED ZNANOSTJO IN UMETNOSTJO
© Založba Aristej in AGRFT UL, 2013
zbirka Dialogi, XIV. letnik

Recenzenta: Blaž Lukan, Mojca Smolej
Urednici: Katarina Podbevšek, Nina Žavbi Milojević
Uredniški odbor Zbirke Dialogi: Valentina Hlebec, Andreas Hoff, Vesna V. Godina, Boris Vezjak, Olga Markič, Franz-Markus Peschl, Timothy Melley, Emica Antončič
Oblikovalska zasnova zbirke Dialogi: Nenad Jelesijević / KITCH

Izdali: Založba Aristej in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani
Založila: Založba Aristej, Maribor 2013, 1. izdaja

Grafična priprava: Grafični studio OK, Maribor
Tisk: Dravski tisk d. o. o., Maribor
Naklada: 250 izvodov

Publikacijo je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in je rezultat raziskovalnega programa Gledališke in medumetnostne raziskave (P6-0376).