Publikacije

Tematski sklop za znanstveno revijo Filozofski vestnik 33.3 (2012)

Uredili: Karmen Šterk, Eva Vrtačič, Mirt Komel


Povzetek

Tematski blok Corpus trupel (v obsegu 9 člankov) prinaša celovito humanistično obravnavo koncepta človeškega trupla in skozi filozofske paradigme (od fenomenološke in psihoanalitične do marksistične in poststrukturalistične) redefinira diskurzivne konvencije, ki vpenjajo mišljenje mrtvega telesa v kulturne ideologije smrti. Uvodno razpravo je prispeval francoski filozof Jean-Luc Nancy.

Kazalo

Avtonomija in heteronomija umetnosti

Aleš Erjavec: Umetniška avtonomija in heteronomija

9

Tyrus Miller: Paradiž zdaj: od seksualne osvoboditve k estetski revoluciji v Združenih državah Amerike šestdesetih let

23

Jakub Stejskal: Rancièrova estetska revolucija in njeni modernistični preostanki

39

Miško Šuvaković: Avtonomija umetnosti med kulturno politiko in politiko identitete

53

Corpus trupel

Karmen Šterk, Mirt Komel, Eva Vrtačič: Uvodnik h sklopu Corpus Trupel

73

Jean-Luc Nancy: Mrtvo telo

75

Klemen Ploštajner: Od subjekta k truplu

79

Bojan Andjelković: Telo med življenjem in truplom

89

Karmen Šterk: Smrt in delo Janeza D.

99

Mirt Komel: »Človeško meso – cru ou cuit?«: estetsko-kulinarične dimenzije človeškega trupla

111

Shannon Bell: Razkrito: na treh grobiščih

119

Gašper Troha: Truplo bele kokoši

127

Niki D'Amore: Smrt v življenju: zombi-natakarica in njen šef korporativnost

135

Eva Vrtačič: V imenu ljubezni

147

O nekem drugem Deleuzu

147

Julija Magajna: Shizoanaliza: analiza (ne)zavednih vzgibov

165

Matej T. Vatovec: O vlogi znanosti pri Deleuzu

185

Arnauld Villani: Portret Deleuza kot pesnika

199

Povzetki

215

Kolofon

FILOZOFSKI VESTNIK
© Filozofski inštitut ZRC SAZU

Uredniški odbor: Aleš Erjavec, Peter Klepec, Rado Riha, Jelica Šumič Riha, Matjaž Vesel, Alenka Zupančič
Mednarodni uredniški svet: Alain Badiou (Pariz), Paul Crowther (Galway), Manfred Frank (Tübingen), Axel Honneth (Frankfurt), Martin Jay (Berkeley), John Keane (Sydney), Ernesto Laclau (Essex), Steven Lukes (New York), Chantal Moufe (London), Herta Nagl-Docekal (Dunaj), Aletta J. Norval (Essex), Oliver Marchart (Luzern), Nicholas Phillipson (Edinburgh), J. G. A. Pocock (Baltimore), Wolfgang Welsch (Jena)
Glavni urednik: Jelica Šumič Riha
Odgovorni urednik: Peter Klepec
Tajnik: Matej Ažman
Jezikovni pregled angleških povzetkov: Dean J. DeVos

Oblikovanje: Phant&Puntza
Tisk: Littera Picta d.o.o.
Naklada: 460 izvodov